Oświadczenie Jacka Włosowicza

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 31 a ustawy z 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) wnoszę o pilne zamieszczenie sprostowania nieprawdziwych informacji, które znalazły się w artykule pt. „Partyjny kongres, który udaje konferencję o klimacie – za pieniądze europarlamentu” autorstwa Michała Krzymowskiego i Wojciecha Cieśli opublikowanym na portalu Newsweek.pl 13 listopada 2016 roku.

Żądam jednocześnie natychmiastowego usunięcia ze strony internetowej tygodnika „Newsweek“ wskazanych jako nieprawdziwe informacji, które godzą w dobre imię Solidarnej Polski i reprezentujących ją polityków.

Ubolewam, że mimo wyczerpujących informacji, które przekazałem dziennikarzom „Newsweeka“, artukuł jest w zdecydowanej części oparty na kłamstwach i insynuacjach. Dlatego wystąpimy na drogę sądową przeciwko autorom tekstu, redakcjom Newsweek.pl i „Newsweek“ oraz redaktorowi naczelnemu i wydawcy, jeśli nieprawdziwe informacje nie zostaną sprostowane i usunięte.

1. Nieprawdą jest, że „w międzynarodowym skandalu trop prowadzi do Zbigniewa Ziobry, Jacka Kurskiego i ich skarbnika”.

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) zakwestionował wyłącznie wydatki duńskiego europosła Mortena Messerschmidta i to w okresie, gdy politycy Solidarnej Polski nie należeli już do MELD. Wszystkie projekty finansowane przez MELD przy współpracy z Solidarną Polską były akceptowane przez MELD przed ich realizacją, a następnie drobiazgowo kontrolowane. Zostały zrealizowane zgodnie z przedstawionymi założeniami i z zachowaniem najwyższych standardów, o czym świadczy pozytywny wynik zleconego przez Parlament Europejski audytu. Rzetelność i uczciwość wydatków, a także wykorzystanie ich zgodnie z przeznaczeniem potwierdziła w audycie renomowana międzynarodowa firma audytorska Ernst & Young. Stawianie tez, które przeczyłyby tym faktom i poddawały w wątpliwość transparentność wydatków, godzi w dobra Solidarnej Polski i jej polityków.

2. Nieprawdą jest, że wyłącznym tematem konferencji, która odbyła się 30 czerwca 2013 roku w Krakowie, była „polityka klimatyczna Unii Europejskiej”.

Temat konferencji był szerszy i obejmował również kwestie reform Polski i UE, w tym propozycje zmiany konstytucji.

3. Nieprawdą jest, że „MELD zapłacił ok. 40 tys. euro za zorganizowaną w Polsce konferencję na 800 osób”.

Za kwotę w wysokości ponad 39 tys. euro MELD sfinansował 11 konferencji i spotkań w całej Polsce, w tym największe w Krakowie, w związku projektem kampanii informacyjnej dotyczącej polityk UE, w tym polityki klimatycznej.

4. Nieprawdą jest, że „w największej sali kina Kijów miała za to miejsce partyjna konwencja Solidarnej Polski pod hasłem >Nowe państwo, nowa konstytucja<”. Wbrew skrótowym relacjom medialnym, które koncentrowały się na propozycjach zmian ustrojowych w Polsce, problem unijnej polityki klimatycznej był jednym z ważniejszych tematów konferencji w Krakowie.

5. Nieprawdą jest, że „Solidarna Polska za te pieniądze urządziła wielką konwencję partyjną, na której podczas wystąpień poświęcono klimatowi dosłownie siedem niepełnych zdań”.

O negatywnych skutkach polityki klimatycznej UE, m.in. podwyżkach cen prądu i likwidacji miejsce pracy, szeroko mówili m.in. szef NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, europoseł Jacek Kurski, poseł Beata Kempa, a także inni prelegenci.

6. Nieprawdą jest, że „trudno się zorientować, że w kinie Kijów odbywa się konferencja poświęcona polityce klimatycznej Unii”.

W czasie spotkania – zarówno w głównej sali, jak i na monitorach w kuluarach – prezentowano materiały filmowe dotyczące skutków pakietu klimatycznego, sygnowane przez MELD, a także rozdawano ulotki na ten temat. W głównej sali i kuluarach umieszczono liczne plansze ze znakami graficznymi MELD, nawołujące do sprzeciwu wobec pakietu klimatycznego (m.in. hasła: „Stop drogiej energii”). Wśród uczestników konferencji zbierano podpisy pod europejską petycją z żądaniem zawieszenia pakietu klimatycznego, a także odbyło się spotkanie z koordynatorami zainicjowanej w całym kraju akcji przez Solidarną Polskę zbierania podpisów.

W związku z powyższym wnoszę o natychmiastowe opublikowanie sprostowania w sposób określony przepisami wskazanej powyżej ustawy.

Treść sprostowania:

W związku z nieprawdziwymi informacjami w artykule pt. „Partyjny kongres, który udaje konferencję o klimacie – za pieniądze europarlamentu” opublikowanym przez Newsweek.pl 13.11.2016 r. Solidarna Polska prostuje, że dziennikarze dokonali manipulacji, fałszywie opisując charakter konferencji w Krakowie. Była ona poświęcona reformom Polski i UE, w tym negatywnym konsekwencjom unijnego pakietu klimatycznego. Projekt konferencji został wcześniej zatwierdzony przez MELD i zrealizowany zgodnie z założeniami, o czym świadczy pozytywny wynik zleconego przez Parlament Europejski audytu. Rzetelność i uczciwość wydatków, a także wykorzystanie ich zgodnie z przeznaczeniem potwierdziła w audycie renomowana międzynarodowa firma audytorska Ernst & Young. Sugerowanie, że konferencja ma jakikolwiek związek z „międzynarodowym skandalem” jest kłamliwe, a wydatki duńskiego europosła, do którego nawiązują autorzy tekstu, zostały zakwestionowane przez unijne instytucje w okresie, gdy politycy Solidarnej Polski nie należeli już do MELD”.

Z poważaniem

Jacek Włosowicz

O polskim programie pracy więźniów – wiceminister Patryk Jaki z wizytą na Węgrzech

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki i Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński uczestniczyli w wizycie w Budapeszcie.

Z polską delegacją spotkali się Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Węgier László Tasnádi, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Andἀs Csóti oraz Dyrektor Departamentu Koordynacji Andἀrs Radvἀnszki.

Tematem rozmów była  wymiana doświadczeń  związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości w obu krajach, a przede wszystkim  dotyczących więziennictwa. Skupiono się zwłaszcza na kwestii zatrudnienia osadzonych.  Goście z Polski zapoznali się z działaniem przywięziennego zakładu produkcyjnego oraz z przepisami regulującymi pracę skazanych.

W trakcie spotkania w siedzibie węgierskiej Służby Więziennej omawiano rozwiązania stosowane w systemach penitencjarnych obu krajów, które mają na celu ograniczenie powracania skazanych do przestępstwa oraz zwiększenie  bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych. Wiceminister Patryk Jaki przedstawił zmiany w polskim więziennictwie związane m.in. z wprowadzaniem programu pracy więźniów. Przy realizacji tego projektu cenne mogą okazać się doświadczenia węgierskich więzienników.

czytaj dalej …

Komisja Weryfikacyjna w sprawie reprywatyzacji

W Ministerstwie Sprawiedliwości powstał projekt ustawy powołującej Komisję Weryfikacyjną, która zbada bulwersujące przypadki reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie.

Nowe rozwiązania przedstawili na wspólnej konferencji prasowej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki.

– Projekt pozwoli rozwiązać problemy, które powstały w związku z ogromną niesprawiedliwością, jaka zdarzyła się w Warszawie, na skutek nadużyć i afer – powiedział Jarosław Kaczyński.

Przywrócić sprawiedliwość

Lider PiS zaznaczył, że nie chodzi przy tym o kwestie odpowiedzialności karnej, które są oddzielne i będą prowadzone we właściwym dla wymiaru sprawiedliwości trybie. Projekt dotyczy natomiast – jak wyjaśniał – kwestii związanych z własnością, z tym wszystkim, co nastąpiło poprzez nieuzasadnione, oparte na nadużyciach przemiany własnościowe. Trzeba je cofnąć, a poszkodowanym wyrównać krzywdy.

Zbigniew Ziobro podkreślił, że PiS, Solidarna Polska i Zjednoczona Prawica pracują nad dobrą zmianą, by polskie państwo działało praktycznie, a nie teoretycznie. Wyrazem tego – jak zaznaczył – jest przygotowywany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt dotyczący patologicznej reprywatyzacji w Warszawie.

czytaj dalej …

List Zbigniewa Ziobro Ministra Sprawiedliwości w sprawie oburzającej publikacji TVN24

14 października 2016 r. Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Etyki Mediów list w sprawie oburzającej publikacji TVN24.

Szanowni Państwo!

Wolność to także odpowiedzialność. W sposób szczególny ciąży ona na mediach, które ciesząc się pełną swobodą działania, mają jednocześnie wielki wpływ na opinię publiczną. A to zobowiązuje do rzetelności, uczciwości i etycznego postępowania. Wynika to również z szacunku i uczciwości wobec czytelników, słuchaczy i widzów. W moim przekonaniu zabrakło tego w wyemitowanym 12 października 2016 r. w telewizji TVN24 programie „Czarno na białym”.

W materiale zatytułowanym „Majątek na pokaz”, a poświęconym upublicznianiu oświadczeń majątkowych sędziów, telewizja TVN24 zaprezentowała wypowiedzi zamaskowanego mężczyzny ze zniekształconym elektronicznie głosem, którego przedstawiła następująco: „Spotkaliśmy człowieka, który kiedyś był wysoko w hierarchii trójmiejskiego półświatka. Niejednokrotnie sądzony i skazywany na kary więzienia”.

„Wysoko postawiony w hierarchii półświatka” rozmówca TVN24, występując w charakterze eksperta, opowiadał, że skutkiem upubliczniania oświadczeń majątkowych sędziów będą dokonywane na nich i na ich rodzinach napady i morderstwa. Wypowiedzi tego przestępcy zestawiono na równi z opiniami takich osób, jak były prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Zoll, Waldemar Żurek z Krajowej Rady Sądownictwa, a także podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, dr Marcin Warchoł. Wiceminister – a zapewne także pozostali rozmówcy TVN24 – nie został uprzedzony, że udzielając komentarza dziennikarzom stacji, wystąpi w programie obok kryminalisty.

czytaj dalej …

Minister Zbigniew Ziobro prezentuje projekt dotyczący walki z niepłaceniem alimentów

zz-16-09Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt nowelizacji Kodeksu karnego. Nowe rozwiązania mają umożliwić skuteczne egzekwowanie obowiązku alimentacyjnego.

Dzieci są największym dobrem każdego społeczeństwa. Obowiązek chronienia ich i otaczania opieką spoczywa nie tylko na rodzicach, lecz także na państwie. Stanowi o tym konstytucja. W tym kontekście zagadnieniem o doniosłej wadze społecznej jest realizacja obowiązku alimentacyjnego. To ważny problem, który do tej pory nie był właściwie rozwiązany.

– W porównaniu z rozwiązaniami, które obowiązują w wielu krajach europejskich, a związane są z egzekwowaniem podstawowych obowiązków rodziców wobec własnych dzieci, obecne polskie przepisy są wyjątkowo niedoskonałe i dziurawe. Stanowią szeroką furtkę, raj dla cwaniaków i kombinatorów, którzy – kierując się złą wolą – nie chcą partycypować w wychowaniu własnego dziecka – mówił na konferencji Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

czytaj dalej …

Jawne sędziowskie oświadczenia majątkowe

Rada Ministrów na poniedziałkowym posiedzeniu (5 września 2016 r.) przyjęła projekt ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz niektórych innych ustaw, przygotowany pod kierownictwem Zbigniewa Ziobro Ministra Sprawiedliwości.

Nowela zakłada jawność oświadczeń majątkowych sędziów – obowiązek ich publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej. Projektowane wydłużenie terminu, w którym można wszcząć postępowanie dyscyplinarne oraz wydłużenie terminu przedawnienia spowoduje, że wymierzenie kary dyscyplinarnej wobec sędziego będzie możliwe aż do upływu terminu przedawnienia dyscyplinarnego, tj. w ciągu 8 lat od chwili popełnienia czynu. Zgodnie z przyjętymi przez rząd przepisami łatwiej będzie złożyć skargę na przewlekłość postępowania i uzyskać wysoką rekompensatę.

czytaj dalej …

Wiceminister Patryk Jaki z wizytą w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim

pj

Funkcjonowanie oddziału dla więźniów tzw. niebezpiecznych, centrala sterowania, systemy zabezpieczeń techniczno-ochronnych, to główne tematy jakimi interesował się Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki podczas wizyty złożonej w dniu 24 sierpnia br. w AŚ w Piotrkowie Trybunalskim.

czytaj dalej …

Po interwencji Ministra Sprawiedliwości dziecko wróciło do matki

zz

– Trudno sobie wyobrazić, co czuje matka nowonarodzonego dziecka, która nie może nawet tego dziecka zobaczyć, nie może go nakarmić, przytulić, a być może sądzi, że ktoś odebrał jej na zawsze jej ukochane dziecko – mówił podczas dzisiejszego briefingu Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny.

czytaj dalej …