7 Paź
2013

Okręgowe Fora Kobiet

Decyzją Zarządu Głównego Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro zainaugurowano projekt, którego głównym celem jest aktywizacja kobiet do uczestnictwa w życiu politycznym, a także wykorzystanie ich potencjału, siły i wiedzy na rzecz partii Solidarna Polska.

Okręgowe Forum Kobiet (OFK) to komórka, która jest przyczółkiem dla rodzącej się aktywności politycznej kobiet, a także wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w którym każdy jego element jest odpowiedzialny za poziom życia publicznego i naszą wspólną przyszłość.

Kobiety  często skarżą się, że napotykają na trudności związane z zaistnieniem w zmaskulinizowanym środowisku politycznym. To właśnie one skarżą się na marginalizację ich pomysłów i nierówność traktowania. Taki stan rzeczy jest wysoce naganny i niezgodny z Konstytucją RP.

Solidarna Polska jako partia nowej nadziei dla wszystkich Polaków, obdarza szczególną godnością kobiety. W myśl nauczania Kościoła Katolickiego, dostrzega problem marginalizacji kobiet i proponuje następujące rozwiązania w ramach Okręgowego Forum Kobiet:

 1. Zawiązanie Okręgowego Forum Kobiet  w każdym okręgu w Polsce;
 2. Organizowanie spotkań i aktywizowanie kobiet do udziału w życiu politycznym, w szczególności do aktywności na rzecz partii Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, poprzez organizację spotkań i happeningów, promujących SP i działalność kobiet.
 3. Promowanie kobiet, które wyróżniają się merytorycznie, stwarzanie im szansy na zaistnienie na lokalnej i centralnej scenie politycznej.
 4. Promowanie rozwiązań i projektów, których pomysłodawczyniami są kobiety. Stworzenie internetowej bazy projektów.Ma ona zapewnić transparentność w wyborze najlepszych rozwiązań i działań. Wnikliwy monitoring pomysłów i ich ewaluacja pod względem merytorycznej przydatności w budowaniu poparcia i struktur SP.
 5. Wspomaganie rozwoju kobiet poprzez lokalne inicjatywy rozwojowe w ramach OFK –
  np.: możliwość prowadzenia zajęć z języka angielskiego w ramach platformy e-learning, do której miałyby dostęp wszystkie działaczki OFK.

W ramach lokalnych inicjatyw rozwojowych oferowane byłaby również wsparcie w ramach działalności samorządowej, pomoc w zaznajomieniu się z polityczną działalnością lokalną (uczestniczenie w sesjach rady miasta, etc…);

 1. Pokazywanie wzorców aktywności w życiu publicznym poprzez tworzenie kontaktów z kobietami działającymi lokalnie na niwie politycznej, społecznej i biznesowej.
 2. Stworzenie bazy kontaktów z lokalnymi przedsiębiorczyniami, działaczkami społecznymi, samorządowymi i NGOs.

29 lipca 2013 roku w Sejmie RP odbyło się pierwsze robocze spotkanie Kobiet w ramach OFK. Przybyło kilkadziesiąt Pań z całej Polski, które teraz wspólnie pracują w ramach inicjatyw OFK.

Oczekujemy, że w projekt OFK włączą się kolejne Panie z całej Polski. Podajemy kontakty do osób odpowiedzialnych za implementację projektu w poszczególnych województwach:

 1. Anna Majer, tel. 669 004 385, e-mail: biurozarzadu@solidarna.org.pl  – województwa: mazowieckie, łódzkie, pomorskie, zachodniopomorskie, warmińsko – mazurskie, lubelskie.
 2. Małgorzata Wilkos, tel. 535 816 881, e-mail: wilkos.malgorzata@gmail.com  – województwa: opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, kujawsko – pomorskie, lubuskie.
 3. Ewa Węglarz, tel. 694 615 053, e-mail: weglarz.e@gmail.com  – województwa: małopolskie, śląskie, świętokrzyskie, podlaskie, podkarpackie.
6 Paź
2013

Dla kobiet – Nasze inicjatywy ustawodawcze

1. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – projekt dotyczy określenia maksymalnej wysokości opłaty za żłobek na poziomie 15% najniższego wynagrodzenia za pracę.

http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/D3998EB0D8FC9EB3C12579EB004585E8/%24File/345.pdf

http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/DFD2BAC185677FCEC1257A40002A2EED/%24File/345-A.pdf

2. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i o zmianie niektórych innych ustaw – Dotyczy wprowadzenia systemu darmowych żłobków i przedszkoli dla rodzin poprzez wprowadzenie nowej subwencji na potrzeby finansowania ze środków budżetu państwa żłobków i klubów dziecięcych.

http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-521-2013/$file/7-020-521-2013.pdf

3. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – projekt dotyczy wydłużenia urlopu macierzyńskiego, zagwarantowania pracownikowi okresu ochronnego przed wypowiedzeniem oraz zapewnienia pracodawcy zwolnienia z obowiązku ponoszenia składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe pracownikom, którzy rozpoczynają świadczenie pracy u dotychczasowego pracodawcy po ukończeniu urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego.

http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/0D8063F978DEE367C1257B2D003C9A0D/%24File/1175.pdf