24 Paź
2013

Dla studentów

   Program Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro dla studentów jest odpowiedzią na problemy szkolnictwa wyższego w Polsce. Studenci stanowią obecnie 1,67 milionową grupę, która w naszej ocenie jest od wielu lat zaniedbywana.

NASZ PROGRAM TO:

  • Stypendia socjalno-naukowe
  • Nowoczesne i tanie akademiki
  • Zajęcia praktyczne
  • Bon edukacyjny
  • Bezpłatny drugi kierunek
  • Żłobki i przedszkola przy uczelniach
  • Fundusz Grantowy
  • Usprawnienie prawa patentowego
  • Podstawy przedsiębiorczości i prawa
  • 3% PKB na naukę
23 Paź
2013

Dla STUDENTÓW

Stypendia socjalno-naukowe

   Wielu młodych ludzi z małych ośrodków nie ma możliwości podjęcia studiów ponieważ nie stać ich na drogie utrzymanie w mieście. Dlatego też proponujemy wprowadzenie nowego stypendium, które będzie pochodziło bezpośrednio z budżetu państwa i wiązało się będzie z osiągnięciami naukowymi i sytuacją materialną. Trzydzieści procent najlepszych maturzystów otrzyma stypendia, które pozwolą im na utrzymanie się w czasie studiów. W trakcie toku studiów będzie ono weryfikowane osiągnięciami w poszczególnych latach.

 Nowoczesne i tanie akademiki

   Państwo powinno zagwarantować system wsparcia modernizacji i budowy akademików uczelnianych. Najem mieszkania stanowi istotną pozycję w studenckim budżecie. Student mając do wyboru nowoczesny i przystępny cenowo akademik nie będzie długo się zastanawiał. Lukę w tym zakresie wychwycili prywatni inwestorzy, którzy oferują prywatne akademiki, ale za cenę która dla wielu dalej jest zbyt wysoka.

 Zajęcia praktyczne

   Uważamy, że ćwiczenia nie mogą być „drugim wykładem”. Uczelnie powinny mieć program ćwiczeń  z prawdziwego zdarzenia. Student powinien wynieść ze studiów jak najwięcej umiejętności praktycznych. Przekazywana wiedza powinna mieć odzwierciedlenie w rzeczywistości, która wymaga od nas działań opartych na myśleniu innowacyjnym. Idąc dalej proponujemy, aby studia w określonych specjalizacjach kończyły się egzaminem dającym uprawnienia zawodowe jak np. makler papierów wartościowych czy nadzorca budowlany.

 Bon edukacyjny

   Konstytucja gwarantuje w Polsce prawo do bezpłatnego kształcenia. Nieuczciwym jest aby młody człowiek mający dobre wyniki w nauce, musiał podjąć pracę a nie miał możliwości studiowania bezpłatnie. Dlatego też proponujemy stworzenie bonów edukacyjnych. Maturzyści, którzy otrzymają taki bon będą mogli wykorzystać go na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Zarówno na uczelniach publicznych oraz prywatnych.

 Bezpłatny drugi kierunek

   Rząd zabrał studentom możliwość kształcenia na drugim kierunku. Naszym zdaniem trzeba bezwzględnie przywrócić taką możliwość. Ponadto trzeba skończyć z wyciąganiem pieniędzy od studentów przy procesie rekrutacji. Zasada powinna być prosta – jedna uczelnia pobiera jedną opłatę (która powinna być określona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

 Żłobki i przedszkola przy uczelniach

   Uważamy, że obecne lub przyszłe młode mamy powinny mieć bezpłatny dostęp do opieki nad dziećmi podczas zajęć, egzaminów lub pracy w bibliotece. Posiadanie dziecka nie powinno być przeszkodą w nauce, a państwo powinno ułatwić funkcjonowanie młodej mamie.

 Fundusz Grantowy

   Na zaproszenie zagranicznych wykładowców. Uważamy, że uczelnie powinny mieć dostęp do osób, które mają istotny wpływ na rozwój nauki. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego powinno utworzyć fundusz grantowy dla uczelni chcących zapraszać wartościowych naukowców na swoje uczelnie. Podstawowe kryterium powinno wiązać się z pobytem wykładowcy na uczelni przez minimum jeden semestr lub konkretny cykl wykładowy.

Usprawnienie prawa patentowego

   Uczelnie i młodzi naukowcy muszą mieć dostęp do szybkiej procedury patentowej. Niestety pod względem innowacji i zastosowania osiągnięć nauki w gospodarce zajmujemy jedno z ostatnich miejsc wśród państw OECD oraz UE. Inwestycje na naukę muszą w perspektywie przynosić korzyści dla gospodarki. Tym samym zachęcimy ośrodki akademickie do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, których większość niestety jest importowana z innych państw. Musimy otworzyć drogę do stania się istotnym „eksporterem” innowacyjności na świecie.

 Podstawy przedsiębiorczości i prawa

   Przedmiot ten powinien być dostępny dla studentów na wszystkich kierunkach. Rynek pracy, ale i codzienne funkcjonowanie wymusza na nas podejmowanie szeregu trudnych i odpowiedzialnych decyzji. Uważamy, że każdy student powinien w podstawowym zakresie poznać najczęściej stosowane przepisy prawa oraz podstawy przedsiębiorczości (a zwłaszcza kwestie podejmowania decyzji finansowych).

 3% PKB na naukę

   Obecny poziom środków na naukę nie pozwala myśleć pozytywnie o jej rozwoju. Wszelkie zmiany muszą mieć swój początek w zwiększeniu środków na naukę. Można powiedzieć, że jest to inwestycja, która się zwróci. Najlepszym przykładem na to są państwa wysoko rozwinięte. Bez inwestycji nie zbierzemy owoców.

23 Paź
2013

Nasze inicjatywy ustawodawcze:

1. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o systemie oświaty – projekt dotyczy uchylenia przepisu, który przewiduje czasowe (do 30 września 2015 r.) umożliwienie absolwentom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych ubieganie się o dopuszczenie do egzaminu w uczelni oraz uzyskanie dyplomu licencjata.
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/E48881439E75AB5DC1257C05004493E3/%24File/1828.pdf
2. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – projekt dotyczy objęcia ubezpieczeniem społecznym: emerytalnym, rentowym, wypadkowym i chorobowym aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/99BE13B94B843C5AC1257BA4003C93B0/%24File/1540.pdf
3. Poselski projekt rezolucji w sprawie sprzeciwu wobec przystąpienia przez Polskę do umowy o Jednolitym Sądzie Patentowym – dotyczy sprzeciwu Posłów na Sejm RP wobec utrudniania młodym naukowcom rejestracji swoich pomysłów w Urzędzie Patentowym.
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/CDCB20F9C92B549BC1257AD2002C05EF/%24File/977.pdf