8 Lip
2013

KOLEJE

Solidarna Polska złożyła 22 marca pakiet sześciu ustaw, zmierzających do optymalizacji funkcjonowania Grupy PKP. Zmiany będą miały na celu poprawę struktury organizacyjnej, stworzenie silnego przewoźnika na rynku przewozów regionalnych ze spójną strategią oraz perspektywami rozwoju, jak również zagwarantowanie pracownikom na stanowiskach bezpośrednio odpowiadających za bezpieczeństwo ruchu właściwych warunków pracy. Projekty Solidarnej Polski wzmacniają także nadzór Prezesa UTK nad równoprawnym traktowaniem wszystkich przewoźników kolejowych. Konieczne jest także ujednolicenie zasad bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego w formie rozporządzenia ministra transportu, jak również lustracja majątkowa i finansowa spółek Grupy PKP, co przewidują złożone projekty ustaw.

Solidarna Polska domaga się także cofnięcia usamorządowienia Przewozów Regionalnych oraz powołanie państwowego funduszu celowego z przeznaczeniem środków finansowych wyłącznie na dofinansowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich.

Będziemy również forsować obniżki pensji dla prezesów spółek kolejowych, które doprowadzają do ruiny finansowej przedsiębiorstwa kolejowe w Polsce.
Solidarna Polska konsekwentnie będzie podejmować wszelkie działania, zmierzające do uzdrowienia sytuacji polskich kolei, przedkładając kolejne dobre projekty, usprawniające funkcjonowanie transportu kolejowego.

7 Lip
2013

Drogi, koleje – Nasze inicjatywy ustawodawcze

1. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych – Dotyczy zmian przepisów regulujących opłaty za przejazd pojazdów o masie przekraczającej 3,5 tony.
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-650-2013/$file/7-020-650-2013.pdf
2. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym  – Dotyczy całkowitej rezygnacji z bramek z opłatami na autostradach (także poboru opłat za przejazdy publicznymi drogami ekspresowymi) będących własnością państwa.
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-253-2012/$file/7-020-253-2012.pdf
3. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” – projekt dotyczy poprawy polskiej infrastruktury kolejowej, poprzez zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na rozwój i modernizację linii kolejowych.
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/E2ED955F7D342499C1257C05004591C0/%24File/1829.pdf