8 Lip
2013

EMERYCI I RENCIŚCI

 

Solidarna Polska uważa, że przeciętny poziom emerytur i rent w Polsce jest bardzo niski i często niepozwalający na godne życie. Zważywszy na wysokie koszty życia ponoszone przez emerytów i rencistów, związane chociażby z koniecznością dużych wydatków na leczenie, Solidarna Polska opowiada się za zwolnieniem z podatku pierwszego tysiąca złotych każdej emerytury i renty miesięcznie. Oznaczałoby to, że podatku nie będą płacić osoby otrzymujące emeryturę lub rentę w wysokości do 1000 zł, natomiast te osoby, które otrzymują świadczenie w wyższej wysokości, płaciłyby podatek dopiero od nadwyżki. Jest rzeczą niedopuszczalną, aby państwo pobierało podatek od osób, którym ledwo starcza na życie na minimalnym poziomie. Dla osoby otrzymującej świadczenie w wysokości 1000 zł. proponowane rozwiązanie oznacza ponad 130 zł w portfelu więcej miesięcznie. Ze zwolnienia podatkowego nie będą korzystały osoby otrzymujące renty czy emerytury w wysokości powyżej 3000 zł.

 

6 Lip
2013

Emeryci i renciści – Nasze inicjatywy ustawodawcze

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i innych ustaw – Dotyczy wprowadzenia do polskiego systemu prawnego emerytury minimalnej uzależnionej od wysokości płacy minimalnej, której warunkiem otrzymania byłoby posiadanie okresu składkowego i nieskładkowego równego co najmniej 40 latom bez względu na osiągnięcie wieku emerytalnego.

http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-767-2013/$file/7-020-767-2013.pdf

2. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin – Dotyczy likwidacji szczególnych przywilejów emerytalnych dla osób pracujących w aparacie bezpieczeństwa PRL

http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-757-2013/$file/7-020-757-2013.pdf

 3. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw – projekt dotyczy przyznania strażakom z Lotniskowej Służbie Ratowniczo-Gaśniczej prawa do zaopatrzenia emerytalnego na takich samych zasadach jak strażakom z Państwowej Straży Pożarnej.

http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/B1EC43412CB2F5F0C1257A070033A157/%24File/426.pdf

19 Cze
2013

NOWE PROPOZYCJE

Solidarna Polska opowiada się przeciwko wydłużaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67 roku życia. Rozwiązanie takie nie bierze pod uwagę stanu zdrowia osób w takim wieku, ani sytuacji na rynku pracy, na którym już obecnie osoby w wieku 50+ są w bardzo niekorzystnej sytuacji. Rozwiązanie proponowane przez PO oznacza w istocie skazanie ludzi w wieku 60+ na długotrwałe bezrobocie i konieczność korzystania z pomocy społecznej. Solidarna Polska uważa, że podstawową przyczyną kryzysu systemu emerytalnego jest kryzys demograficzny i że wyłącznie odwrócenie trendów demograficznych może tę sytuację zmienić. Dlatego tak ważne jest wprowadzenie kompleksowego programu prorodzinnego, tak aby Polacy nie obawiali się zakładać rodzin i posiadania dzieci.
Solidarna Polska stworzyła również projekt systemu emerytur na wzór kanadyjski. Jest on przeznaczony dla osób młodych, które dopiero wchodzą na rynek pracy. W tym systemie pracownik odprowadza regularnie 220 zł składki emerytalnej nie zależnie od swojego wynagrodzenia. Po przejściu na emeryturę ma zagwarantowane świadczenie w wysokości 1000 zł. Ta propozycja jest skierowana dla osób, które wolą same zarządzać swoimi pieniędzmi i samodzielnie dbać o własną przyszłość.