8 Lip
2013

Gospodarka i przedsiębiorczość

Podstawą rozwoju Polski muszą być polskie przedsiębiorstwa, zwłaszcza te małe i średnie. Musimy stworzyć dla nich odpowiednie warunki do rozwoju, zachęcając do inwestowania i likwidując zbędną biurokrację. Przebudowie musi ulec także sposób działania aparatu skarbowego, który nastawiony głównie na funkcję represyjną, zbyt często doprowadza do licznych bankructw i  osobistych tragedii przedsiębiorców.

Dlatego Solidarna Polska proponuje:

• wsparcie dla inwestycji w przedsiębiorstwach poprzez zwolnienie z opodatkowania inwestycji (korzystniejsze zasady amortyzacji);

• usuwanie barier administracyjno-prawnych hamujących rozwój przedsiębiorczości (nadmiar koncesji, pozwoleń, uciążliwe procedury);

• usuwanie barier związanych z korporacjonizmem zawodowym;

• ułatwienia dla osób rozpoczynających po raz pierwszy działalność gospodarczą (trzymiesięczny okres zwolnienia z obowiązków podatkowych i ubezpieczeniowych, wsparcie kredytowe i pożyczki bezzwrotne na pierwsze wyposażenie i rozruch);

• zmniejszenie uciążliwości oraz opresyjności aparatu fiskalnego (wydłużenie cyklu płatności podatków i innych danin, kumulowanie sankcji skarbowych za zwłokę i błędy w zapłacie podatków);

• wstrzymanie prywatyzacji strategicznych gałęzi gospodarki (energetyka – sieci przesyłowe i wytwórczość, banki – PKO BP, ubezpieczenia – PZU SA oraz przedsiębiorstwa z branży surowcowej i transportowej);

• wprowadzanie przepisów unijnych do prawa krajowego z zachowaniem zasady nie dodawania własnych, dodatkowych wymogów ponad wymagane standardy unijne. Przeprowadzenie w tym zakresie przeglądu dotychczasowej implementacji przepisów unijnych, a w przypadku stwierdzenia nadregulacji wprowadzenie stosownych zmian. Działanie takie jest niezbędne wobec licznych przypadków rygorystycznych przepisów wykraczających poza ramy określone przez UE, które w praktyce stają się jedną z głównych z barier wzrostu gospodarczego;

• przyspieszenie i uproszczenie procedur w sądach gospodarczych oraz wprowadzenie zmian organizacyjnych ułatwiających procedowanie sędziom (odciążenie od zbędnych czynności sprawozdawczo-administracyjnych sędziów);

• dostosowanie sytemu edukacji do potrzeb rynku, zwłaszcza w zakresie szkolnictwa zawodowego i wyższego;

• wspieranie przez państwo rodzimej innowacyjności i nowoczesnej technologii przez finansowanie badań i udzielania gwarancji na etapie wdrażania postępu technologicznego. Działanie na rzecz ściślejszej współpracy oraz współfinansowania projektów przez sektor państwowy i prywatny;

• poprawa warunków konkurencyjności w gospodarce, między innymi poprzez ograniczenie szarej strefy.

7 Lip
2013

Gospodarka – Nasze inicjatywy ustawodawcze

1. Poselski projekt ustawy o zachowaniu przez Skarb Państwa lub państwowe osoby prawne szczególnych uprawnień w spółkach pod nazwą Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. oraz o zmianie niektórych innych ustaw – Dotyczy zobligowania Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych do zachowania szczególnych uprawnień w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. lub Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.; wprowadzone zostaną ograniczenia w przekształceniach własnościowych Spółek oraz w zbywaniu ich majątku na rzecz podmiotów innych niż Skarb Państwa.

 http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-495-2012/$file/7-020-495-2012.pdf

 2. Poselski projekt ustawy o zachowaniu przez Skarb Państwa lub państwowe osoby prawne szczególnych uprawnień w Spółce Akcyjnej Polskie Koleje Linowe, której mienie stanowi dobro narodowe mające strategiczne znaczenie dla dorobku kulturowego i technicznego narodu oraz zmianie niektórych innych ustaw – projekt dotyczy wprowadzenia mechanizmów zapewniających zachowanie przez PKP (którego jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa) prawa do mienia spółki stanowiącego dobro narodowe oraz zapewniających zachowanie większościowego pakietu akcji w Polskich Kolejach Linowych (ochrona górskiej infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej przed wyprzedaniem jej składników kapitałowi zagranicznemu).

http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/BC65A70ED5AB54FBC1257AD40047ABE6/%24File/989.pdf

 3. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – projekt dotyczy określenia czasu trwania wszystkich kontroli organów kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym.

http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/CED11D258AF6CCF3C1257AE800442EDF/%24File/1014.pdf