8 Lip
2013

O PRACY

Jak po wielokroć podkreśla społeczna nauka Kościoła, instytucje społeczne muszą chronić godność pracy. Rynek pracy musi zapewniać ochronę praw pracowników a jednocześnie konieczną elastyczność i przyjazne warunki dla przedsiębiorców. Z niepokojem przyjmujemy więc takie niepokojące zjawiska jak rosnący poziom bezrobocia, fakt zatrudniania znaczącego odsetka pracowników na umowach śmieciowych, a także wysokie bezrobocie zarówno wśród ludzi młodych, dopiero wchodzących na rynek pracy, jak i osób w wieku 50+.

Praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy – Jan Paweł II

Dlatego Solidarna Polska proponuje:

• ograniczenie możliwości zawierania tzw. umów śmieciowych, w tym poprzez zwiększenie obciążeń podatkowych po stronie pracodawcy za mniej korzystne z punktu widzenia pracownika formy umów, jak umowy czasowe;

• uproszczenie procedur ZUSowskich, co zmniejszy obciążenie przedsiębiorstw obowiązkami biurokratycznymi dzięki czemu pracodawcy chętniej będą zawierać normalne umowy z pracownikami;

• podniesienie płacy minimalnej do poziomu 50% przeciętnego wynagrodzenia;

• ograniczanie szarej strefy, a przez to poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw legalnie zatrudniających pracowników;

• przywrócenie programu szkolnictwa zawodowego, co pozwoli ludziom młodym na zdobycie kwalifikacji użytecznych na rynku pracy.

• deregulacja i otwarcie rynku pracy, tak by zwiększyć dostępność szeregu zawodów.

• ułatwienia w uznawaniu wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych uzyskanych w innych państwach UE, tak by zachęcić młodych ludzi do powrotu i pracy w Polsce.

7 Lip
2013

Miejsca pracy – Nasze inicjatywy ustawodawcze

1. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi – projekt dotyczy ustawowych ograniczeń wysokości wynagrodzenia „kierowników” (i innych osób) spółek powiązanych ze spółkami prawa handlowego oraz agencji państwowych, w których udział Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji; projekt zakłada również objęcie ograniczeniem osób świadczących tzw. usługi menadżerskie.
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/00025440E6B260AFC1257AB70041FA40/%24File/883.pdf
2. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych – projekt dotyczy zapewnienia zgodności polskiego prawa z prawem UE w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek poprzez ustanowienie subsydiarnej odpowiedzialności Skarbu Państwa za pokrycie kosztów powrotu do kraju oraz zwrot wpłat za usługi, które nie dojdą do skutku, w przypadku niewypłacalności biur podróży (projekt wpłynie na poprawę rynku usług turystycznych).
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/769B6E0B1988EABFC1257B0A0039011D/%24File/1081.pdf
3. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela – projekt dotyczy ustawowego określenia pensum pedagogów i psychologów szkolnych na poziomie 20 godzin miesięcznie (obecnie wymiar określa organ samorządu).
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/BC0FD730BA71EB4AC1257B97004240CE/%24File/1500.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/78B7D6FC5A705FB2C1257BB40045E18F/%24File/1500-A.pdf