8 Lip
2013

ZDROWIE

15.07.2013

System ochrony zdrowia w ostatnich czterech latach całkowicie wymknął się spod kontroli. Funkcjonuje coraz gorzej, a cierpią na tym pacjenci. Podstawowymi problemami są coraz trudniejszy dostęp do badań diagnostycznych i lekarzy specjalistów oraz zwiększający się udział pieniędzy pacjentów w opłacaniu leków, co jest konsekwencją wprowadzenia nowej ustawy refundacyjnej. Wszelkie zmiany i reformy systemu ochrony zdrowia musza dążyć do dwóch celów: zwiększenia dostępności badań diagnostycznych i opieki specjalistycznej oraz spadku współpłacenia przez pacjentów za leki refundowane. Nowa ustawa refundacyjna ukazała w ostrym świetle istotę polityki Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej: kosztem krzywdy i cierpienia pacjentów cukrzycowych, w tym dzieci, przez decyzje refundacyjną dotyczącą określonego typu insuliny umożliwiono wzrost wartości giełdowej spółki kontrolowanej przez jednego z największych oligarchów III Rzeczpospolitej.

By doprowadzić do ustabilizowania sytuacji w służbie zdrowia Solidarna Polska proponuje:

• określenie we współpracy z izbami i stowarzyszeniami lekarskimi, pielęgniarskimi i farmaceutycznymi nowych zasad tworzenia listy leków refundowanych i nadanie im formy ustawowej;

• przyjęcie, że publiczne zakłady opieki zdrowotnej mogą być przekształcane wyłącznie w niepodlegające prywatyzacji spółki użyteczności publicznej;

• wyposażenie samorządów, które konstytucyjnie i ustawowo odpowiadają za dostęp do usług zdrowotnych w uprawnienia umożliwiające im realizację tego zadania

• zniesienie ilościowych limitów w kontraktach zawieranych przez NFZ ze szpitalami i zastąpienie ich kontraktami nie na ilość, ale zakres usług;

• stworzenie z mocy ustawy sieci szpitali stanowiących strukturę bezpieczeństwa zdrowotnego w systemie ochrony zdrowia;

• przywrócenie opieki lekarskiej w szkołach.

Zestaw takich przedsięwzięć winien w sposób zdecydowany poprawić sytuację pacjentów bez podnoszenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.

7 Lip
2013

Ochrona zdrowia – Nasze inicjatywy ustawodawcze

1. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – Dotyczy zawężenia oraz doprecyzowania obowiązków lekarza wiążących się z jego ewentualną odpowiedzialnością finansową w zakresie wypisywania recept.
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-59-2012/$file/7-020-59-2012.pdf
2. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty – projekt dotyczy przywrócenia dostępu do opieki medycznej dla dzieci w szkołach; zapewnienia finansowania przez państwo wyżywienia dzieci w przedszkolach, szkołach i innych placówkach publicznych.
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/96ECDDAA881B3B24C1257B2700371AE3/%24File/1163.pdf
3. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży – projekt dotyczy uchylenia dopuszczalności przerwania ciąży w przypadku gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/1F5C328089C9B5A9C1257A69003BB9B0/%24File/670.pdf