24 Paź
2013

Rodzina

konstytucja PL rodziny 2 (1)

Program prorodzinny Solidarnej Polski skierowany jest do wszystkich polskich rodzin, zarówno tych z jednym jak i wieloma dziećmi. Napisany został również, dla młodych par, które dopiero dziecko planują. To program, którego celem jest stworzenie przyjaznego otoczenia dla polskich rodzin, otoczenia prawnego i instytucjonalnego, które pomoże polskim rodzinom w wychowaniu dzieci a także pomoże młodym ludziom w podjęciu decyzji o założeniu rodziny. Poniżej prezentujemy powszechny system świadczeń rodzinnych.

Nasz program składa się z dwunastu punktów.

Wśród propozycji znalazły się:

 • Wprowadzenie systemu świadczeń rodzinnych, do 300 zł zasiłku miesięcznie na dziecko, który obejmie 60% dzieci,
 • Bezpłatne publiczne żłobki i przedszkola,
 • Wprowadzenie maksymalnych cen na podręczniki dla uczniów i tanie e-booki,
 • Przywrócenie opieki medycznej w szkołach,
 • Darmowe posiłki dla dzieci w szkołach,
 • Podniesienie ulgi podatkowej na dzieci,
 • Gwarantowana minimalna emerytura dla matek co najmniej trójki dzieci oraz dodatek do emerytury za każde wychowane dziecko,
 • Wydłużenie urlopów macierzyńskich,
 • Ocena skutków regulacji z punktu widzenia rodziny,
 • Powołanie Rzecznika Praw Rodziny,
 • Ulgi dla pracodawców za utrzymanie zatrudnienia matek po urlopach macierzyńskich i wychowawczych,
 • Program mieszkań dla młodych małżeństw: 50% dopłaty do odsetek plus kolejne 10% za każde dziecko w rodzinie.
24 Paź
2013

Rodzina – Nasze inicjatywy ustawodawcze

1. Poselski projekt ustawy o Rzeczniku Praw Rodziny – Dotyczy powołania Rzecznika Praw Rodziny.

http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-227-2012/$file/7-020-227-2012.pdf

2. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dotyczy ustanowienia ulgi podatkowej na każde dziecko w kwocie 180 zł za każdy miesiąc kalendarzowy.

 http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-528-2013/$file/7-020-528-2013.pdf

 3. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych – projekt dotyczy wprowadzenia powszechnego systemu świadczeń rodzinnych dla wszystkich rodzin, których dochody nie pozwalają na przeżycie na poziomie minimum socjalnego.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=846

http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/325A81C6673CB352C1257AAF003BC353/%24File/846.pdf

4. Poselski projekt ustawy o zmianach w kodeksie pracy i systemie ubezpieczeń społecznych. Projekt przewiduje wydłużenie urlopu macierzyńskiego. Na 42 posiedzeniu Sejmu projekt został przyjęty, a 10 czerwca 2013 r. Prezydent podpisał ustawę.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1175

http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/0D8063F978DEE367C1257B2D003C9A0D/%24File/1175.pdf

5. Poselski projekt ustawy dotyczący wsparcia finansowego dla młodych rodzin w nabywaniu własnego mieszkania.

http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-522-2013/$file/7-020-522-2013.pdf

 

23 Paź
2013

Rodzina

Powszechny system świadczeń rodzinnych.

Propozycja Solidarnej Polski to:
• Wprowadzenie powszechnego systemu świadczeń, z którego skorzysta każde dziecko żyjące w rodzinie o dochodzie poniżej 1000 zł na osobę, to jest poniżej minimum socjalnego.
• Świadczenie do 300 zł miesięcznie na każde dziecko, w zależności od dochodów na osobę w rodzinie.
• Wzorowany na rozwiązaniach krajów Unii Europejskiej: Niemiec, Francji, Holandii, Wlk. Brytanii.
• Ochroni polskie rodziny przed kryzysem.
• Uzupełni system ulg podatkowych, z których obecnie korzystają w pełni wyłącznie zamożniejsze rodziny.
• Wyeliminuje biedę wśród polskich dzieci (1/4 z nich żyje w biedzie!).
• Stanowi podstawowy element polityki prorodzinnej, który może odwrócić niekorzystne trendy demograficzne oraz coraz powszechniejsze wyjazdy dzieci na emigrację.

Podstawowe fakty:

W Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. W przeciągu najbliższych 20 lat grozi nam katastrofa demograficzna. To już ostatnia chwila na podjęcie działań, które zapobiegną wyludnieniu Polski i zapewnią nam dostatnią przyszłość.

Solidarna Polska proponuje wprowadzenie wzorem wielu innych państw Unii Europejskiej kompleksowego systemu świadczeń rodzinnych. Program objąłby dzieci, które żyją w rodzinach, w których dochód na osobę jest poniżej 1000 zł, to jest w wysokości nie pozwalającej na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Wysokość zasiłku byłaby nawet trzykrotnie wyższa niż obecnie: dla dzieci z rodzin o dochodach poniżej 700 zł na osobę, zasiłek wynosiłby 300 zł, dla rodzin o wyższych dochodach zasiłek byłby w wysokości dopełniającej dochód na osobę do 1000 złotych, np. dla dochodu w wysokości 800 zł, zasiłek wyniósłby 200 zł, a dla dochodu 900 zł, zasiłek wynosiłby 100 zł miesięcznie.

System świadczeń rodzinnych jest sprawdzoną w wielu państwach europejskich formą wspierania rodzin w utrzymaniu dzieci. Zła sytuacja ekonomiczna jest zgodnie z badaniami podstawą przyczyną rezygnowania z posiadania dzieci przez Polaków. Tylko poprzez wprowadzenie powszechnego systemu zasiłków rodzinnych polskie rodziny uzyskają wsparcie, które pozwoli im na utrzymanie dzieci bez popadania w niedostatek.

Pytania i odpowiedzi:

Dlaczego obecny system trzeba zmienić?
Obecny system ma trzy podstawowe wady. Po pierwsze, kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z niego – obecnie 504 zł dochodu na osobę miesięcznie – ustalone jest na zbyt niskim poziomie. Zgodnie z badaniami, tzw. minimum socjalne, a więc dochód pozwalający na zaspokojenie podstawowych potrzeb, wynosi ok. 1000 zł miesięcznie na osobę. Po drugie, już niewielkie przekroczenie progu dochodowego skutkuje odebraniem prawa do zasiłku. Po trzecie, wysokość zasiłku, wynosząca aktualnie od 68 do 98 złotych jest niewystarczająca, w tym sensie, że w niewielkim stopniu pokrywa koszty utrzymania dzieci, a więc nie zapewnia osiągnięcia podstawowego celu systemu świadczeń rodzinnych, czyli pomocy rodzinom w trudzie utrzymania dzieci.

Kto skorzysta na zmianach?
Na zmianach skorzysta około 50% polskich rodzin. System świadczeń rodzinnych skierowany jest do wszystkich rodzin z dziećmi, w których dochód na osobę nie przekracza 1000 zł. Szacujemy, że system obejmie 60% polskich dzieci, w tym wszystkie osoby już korzystające ze świadczeń.

Już korzystam ze świadczeń rodzinnych. Czy moja sytuacja się zmieni?
Wszystkie rodziny już obecnie korzystające ze świadczeń rodzinnych będą objęte nowym systemem. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosić będzie jednak w przypadku rodzin o dochodzie na osobę poniżej 700 zł miesięcznie aż 300 zł na każde dziecko, co oznacza trzykrotną podwyżkę wysokości świadczeń.

Jak to wygląda w innych krajach?
W wielu państwach wsparcie dla rodzin z dziećmi jest jednym z podstawowych elementów polityki prorodzinnej. Przykładowo, zasiłek na dziecko w Niemczech wynosi 184 Euro miesięcznie (ok. 720 zł), we Francji 126 Euro (ok. 500 zł), w Wielkiej Brytanii 89 funtów (ok. 450 zł), w Holandii od 84 do 108 Euro (od 320 do 430 zł). Każde państwo, które troszczy się o swoją przyszłość inwestuje w politykę prorodzinną. Polska nie może być wyjątkiem.

Czy stać nas na to?
Szacowane koszty wprowadzenia systemu zasiłków wyniosą ok. 11,6 mld zł rocznie, co stanowi zaledwie 3,5% wydatków budżetu państwa. Wielkość zasiłków stanowić więc będzie istotne wsparcie dla polskich rodzin, jednak pozostaje w zasięgu możliwości budżetu państwa.