Darowizny na rzecz SP

  1. Łączna suma darowizny od osoby fizycznej na rzecz partii politycznej, z wyłączeniem składek członkowskich w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku minimalnego wynagrodzenia za pracę (1600 zł), ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu poprzedzającym wpłatę nie może przekraczać w jednym roku 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu poprzedzającym wpłatę. W 2013 roku łączna suma darowizn na rzecz partii od osoby fizycznej nie może przekroczyć 24.000 zł.
  2. Darowiznę na rzecz partii może dokonać:
  •  wyłącznie osoba fizyczna będąca obywatelem polskim, mającym stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Darowiznę można dokonać wyłącznie za pomocą przelewu bankowego z osobistego rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego (ROR).
  • Przelew darowizny powinien zawierać oprócz danych Solidarnej Polski (Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro ul. Piękna 1B 00-539 Warszawa): kwotę wpłaty, PESEL osoby wpłacającej (to jest właściciela konta), tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe Solidarnej Polski.

Nr rachunku bankowego Solidarnej Polski 24 1020 1156 0000 7302 0122 9400, PKO BP XV Oddział w Warszawie.